Oferty pracy

Pracuj z nami

Pracując w Grupie Azoty „Fosfory” Sp. z o.o., która należy do Grupy Azoty „Puławy” możesz w pełni zrealizować swoje ambicje zawodowe. Praca odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas. Zależy nam nie tylko na atrakcyjnym wynagradzaniu, ale także na pracy w miłej atmosferze, na realizowaniu własnych ambicji oraz poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja@fosfory.pl

Prosimy o podanie w treści wiadomości nazwy stanowiska.Zastrzegamy sobie możliwość rozmów z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Grupę Azoty „Fosfory” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-550) przy ul. Kujawska 2 zgodnie z zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałem/-łam poinformowany/-na o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Azoty „Fosfory” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-550)   przy ul Kujawska 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk ‑Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033530, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 59.003.400,00 zł, wpłacony w całości, posiadająca REGON: 190572447, NIP: 583-000-16-75 zwana dalej Spółką

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

–      listownie na adres: Grupa Azoty „Fosfory” Sp. z o. o, Kujawska 2, 80-550 Gdańsk

–      przez e-mail: sekretariat@fosfory.pl

–      telefonicznie: 58 343 82 71

W Spółce wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych              oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

–      listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk,

–      poprzez adres e-mail: dpo@fosfory.pl

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody ‑ podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, przy czym ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. służbom ochrony mienia, biurom pośrednictwa pracy, przy czy takie podmiot przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego (tj. zatrudnienia wybranego kandydata). W przypadku rekrutacji stałych – nie dłużej niż 3 m-ce od momentu zebrania danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo:

  1. a)dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. b)prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  3. c)prawo usunięcia danych osobowych,
  4. d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. e)prawo do przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
  6. f)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. g)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. h)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.