Reach

Cele, zadania i wdrożenia

Reach

To rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz – w niektórych przypadkach – udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu oraz stosowania niektórych chemikaliów. 

REACH to obszerny akt prawny mający, w założeniu prawodawcy unijnego, kompleksowo regulować kwestie związane z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem substancji chemicznych na terenie UE.

Zgodnie z reach

Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 r. i zastąpiło kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw .

Zgodnie z REACH każdy producent lub importer substancji chemicznych, jeśli jego obrót przekracza wymiar 1 tony w skali roku, jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji stosowanych produktów chemicznych, a także ich rejestracji wraz z informacją o ich właściwościach i bezpieczeństwie.

Listy kandydackie

Grupa Azoty „Fosfory” na bieżąco analizuje tzw. Listy Kandydackie substancji SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy)

Żadna z substancji produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez Grupę Azoty „Fosfory” nie znajduje się obecnie na opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów Liście Kandydackiej substancji SVHC i nie podlega procedurze udzielania zezwoleń.

Karty charakterystyki

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Numery rejestracyjne REACH

Wykaz substancji

Z dniem 30.11.2010 r. Grupa Azoty „Fosfory” zakończyła rejestrację substancji, a w grudniu 2010 r. w ramach rejestracji uzgodniono wspólną klasyfikację, zaproponowano oznakowanie oraz przedstawiono m.in. wyniki badań toksykologicznych, ekotoksykologicznych, fizykochemicznych i identyfikacyjnych.

SubstancjaNumer rejestracyjny
Kwas siarkowy (VI)01-2119458838-20-0059
Wodorosiarczyn sodu01-2119524563-42-0009
Superfosfat wzbogacony01-2119493057-33-0016
Superfosfat pojedynczy (składnik amofoski)01-2119488967-11-0016

Nawozy NPK, NP, agrafoski w rozumieniu rozporządzenia REACH są mieszaninami (preparatami). Rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH podlegają znajdujące się w mieszaninach składniki, dla których przeprowadziliśmy proces rejestracji właściwej. Składniki preparatów, nieprodukowane przez Grupę Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. zostały zarejestrowane przez dostawców substancji.