Fudnusze europejskie

Opis projektu

 W dniu 29 listopada 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0061_17 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o tytule „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie” dla konsorcjum składającego się z: Grupy Azoty „Puławy” S.A. oraz Grupy Azoty „Fosfory” Sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz technologii produkcji nawozów płynnych na bazie tiosiarczanu potasu.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie nowatorskiej technologii wytwarzania nawozu płynnego przy wykorzystaniu gazów wydmuchowych przy optymalnych warunkach operacyjnych. Wdrożenie technologii pozwoli na wytwarzanie innowacyjnego w skali krajowej nawozu płynnego na bazie roztworu tiosiarczanu potasu. Ponadto widocznym efektem wdrożenia będzie zmniejszenie emisji związków siarki i azotu do atmosfery.

Wartość Projektu:

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 726 887,55 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Maksymalna kwota dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich – wynosi 2 042 999,04 zł, co stanowi 54,82% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. 

W dniu 27 grudnia 2017r. przy wejściu głównym do siedziby Grupy Azoty „Fosfory” Sp. z o.o. został umieszczony plakat projektu „Opracowanie technologii otrzymywania tiosiarczanu potasu z wykorzystaniem gazów wydmuchowych z instalacji produkcji kwasu siarkowego oraz wieloskładnikowych nawozów płynnych na jego bazie”.

dav