Historia firmy

Gdańskie FOSFORY są zakładem ze 100-letnią tradycją.

Rok 2012 w sposób szczególny zapisał się w kartach historii Grupy Azoty „Fosfory”, bowiem w tym właśnie roku Zakład celebrował jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

Historia

Od 1912 roku produkowano tu kwas siarkowy i różne sole nieorganiczne. W wyniku działań wojennych zakład został prawie całkowicie zniszczony. W pierwotnym kształcie został odbudowany w 1947 roku. W ramach programu chemizacji krajowego rolnictwa w drugiej połowie lat 60-tych rozpoczęto tu realizację dużej inwestycji, która przekształciła zakład w nowoczesną fabrykę nawozów fosforowych. W oparciu o amerykańską licencję rozpoczęto produkcję superfosfatu potrójnego granulowanego, w którym zawartość fosforu jest niemal 3-krotnie wyższa niż w superfosfatach prostych. W połowie lat 70-tych, gdańskie „FOSFORY” osiągnęły w całości projektowaną zdolność produkcyjną, dostarczając na rynek ok. 300 tys. ton wyrobów gotowych.

Przemiany polityczne i gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku, spowodowały rewizję strategii przedsiębiorstwa, reorganizację oraz zmianę statusu prawnego.

W 1992 roku „FOSFORY” przekształciły się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem 100% udziałów został Skarb Państwa. W 1995 roku uległa zmianie struktura własności udziałów. W drodze prywatyzacji kapitałowej udziały nabył CIECH S.A. – 66% oraz ROLIMPEX S.A. – 9%. W kolejnych latach struktura udziałów nieznacznie się zmieniła. Wynikało to ze sprzedaży udziałów GZNFFOSFORY” pomiędzy zmieniającymi się w tym okresie udziałowcami.

Nowa sytuacja rynkowa spowodowała konieczność wypracowania strategii marketingowej, dostosowanej do potrzeb rynku kształtowanego przez wymagającego i oszczędnego nabywcę. FOSFORY znacznie rozszerzyły asortyment nawozów. Obok znanego i cenionego przez rolników Superfosfatu Potrójnego Granulowanego wprowadzono na rynek nowy asortyment nawozów: Agrafoska, Amofoska, Amofosmag oraz Superfosfat Wzbogacony z zawartością siarki, wapnia i mikroelementów. Wszystkie nawozy oraz mieszanki nawozowe są granulowane i charakteryzują się długotrwałym i efektywnym działaniem. Nawozy sprzedawane są w opakowaniach 50 i 500 kg, a także luzem. Ponadto FOSFORY produkują i sprzedają najwyższej jakości kwas siarkowy techniczny, akumulatorowy oraz wodorosiarczyn sodu.

Grupa Azoty „FOFORY” wykorzystując lokalizację w obrębie portu gdańskiego oraz dostęp do użytkowanego Nabrzeża Chemików, sprowadza część surowców, do produkcji nawozów, drogą morską.

Mając własne nabrzeże oraz doświadczenie w zakresie obrotu morskiego Grupa Azoty „Fosfory”, począwszy od 1976 roku, prowadzi szeroką działalność usługowo-przeładunkową i spedycję morską towarów masowych sypkich oraz płynnych w eksporcie i imporcie, a także towarów w opakowaniach typu big bag. 

Grupa Azoty „Fosfory” przeprowadza obecnie operacje przeładunkowe przy Nabrzeżu Chemików i Przemysłowym. Maksymalne parametry obsługiwanych statków to 200 m przy zanurzeniu ponad 10 m, co pozwala na jednorazowy przeładunek 30.000 ton ładunku. Grupa Azoty „Fosfory” specjalizuje się w przeładunkach ładunków masowych głównie chemicznych m.in. fosforytów, soli potasowej, sody ciężkiej, ługu sodowego, kwasu fosforowego, kwasu siarkowego oraz melasy, dla których posiadają dedykowane zbiorniki, magazyny oraz linie przesyłowe. Część tych towarów zalicza się do grupy ładunków niebezpiecznych  IMO Class 8. 

Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w latach 1996-97 należało uruchomienie linii produkcji nawozów wieloskładnikowych NPK oraz rozbudowa magazynów dla towarów płynnych i systemów rozładowczych, modernizacja pakowni nawozów wraz z systemem załadunku na samochody i wagony, budowa instalacji do podgrzewania i rozładunku cystern z ładunkami chemicznymi (ług sodowy, kwas solny, kwas fosforowy, organiczne), zwiększenie pojemności zbiorników baz eksportu nawozów płynnych, zwiększenie pojemności magazynów kwasu siarkowego, modernizacja nabrzeża portowego, wymiana taśmociągów bazy eksportu ładunków sypkich, kompleksowa komputeryzacja całego przedsiębiorstwa.

 Kolejną niezmiernie ważną z punktu widzenia ochrony środowiska inwestycją było uruchomienie w 2003 roku alkalicznej absorbcji kwaśnych związków siarki, co pozwala kwalifikować instalację produkcji kwasu siarkowego jako całkowicie spełniającą wymogi B.A.T. (najlepsza dostępna technologia).

W 2005 roku Nabrzeże Chemików zostało rozbudowane o część przeznaczoną do obsługi ładunków płynnych. Pozwoliło to na zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz elastyczności w operowaniu zarówno ładunkami płynnymi jak i sypkimi.

Znaczącym faktem, którego pozytywne skutki już są widoczne było, w kwietniu 2011 roku, formalne zakończenie procesu przejęcia GZNF przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – lidera polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nabyły 89,46 proc. kapitału zakładowego GZNF „FOSFORY”. Dzięki tej transakcji GZNF stały się znaczącym podmiotem Grupy kapitałowej „PUŁAWY”, dla której dobra marka, zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów stanowią główny cel strategiczny.

Rok później Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A („Azoty Tarnów”) i Zakładów Azotowych Puławy S.A. („ZA Puławy”) w dniu 14 listopada 2012 r. zawarły umowę o konsolidacji, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy pomiędzy Azotami Tarnów S.A. i ZA  Puławy S.A., w tym także GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. Umowa o Konsolidacji przewidywała przeprowadzenie konsolidacji Azotów Tarnów S.A. oraz ZA Puławy S.A. w ramach jednej Grupy Kapitałowej. Głównymi założeniami były dążenia m. in. do: maksymalizacji synergii kosztowych, w szczególności w obszarze zakupu surowców i mediów, osiągnięcia efektów synergicznych poprzez rozszerzenie zdolności produkcyjnych oraz budowy kompletnego elastycznego portfela produktowego w obszarze nawozów. Celem było osiągnięcie skumulowanych efektów doświadczeń Azotów Tarnów S.A. i ZA Puławy S.A.  Strony uzgodniły również zasady dotyczące stosowania nazwy handlowej „Grupa Azoty S.A.”, oraz dodanie słów „Grupa Azoty” do firm niektórych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Rok 2012 również w sposób szczególny zapisze się w kartach historii Grupa Azoty „Fosfory”, bowiem w tym właśnie roku, Zakład celebrować będzie jubileusz 100-lecia swojego istnienia. 

W 2015 r. oddano do użytkowania terminal nawozów płynnych RSM. Na terenie terminalu znajdują się 4 zbiorniki magazynowe o pojemności 1 530 m3 każdy. Terminal posiada bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej. Wyposażony jest w stanowisko do załadunku cystern samochodowych. Terminal umożliwia prowadzenie przeładunków w relacji cysterny kolejowe – zbiorniki magazynowe – cysterny samochodowe. Terminal wyposażony jest w stanowisko do dozowania i mieszania mikroelementów do nawozów RSM.  

W tym samym roku również oddano do użytkowania pakownię nawozów w big – bagach. Pakownia wyposażona jest w urządzenie umożliwiające ważenie i pakowanie worków big – bag z wydajnością 60 t/h dla worków 500 kg. W sąsiedztwie pakowni zlokalizowany jest plac manewrowo – składowy, umożliwiający bezpośredni załadunek samochodów lub magazynowanie nawozów. Instalacja pakowania wyposażona jest ponadto w stanowisko załadunku samochodów luzem.

W 2016 roku oddano do użytkowania terminal magazynowy towarów sypkich w big – bagach. Na terenie terminalu znajduje się 5 hal magazynowych o łącznej powierzchni 3 700 m2. Terminal posiada bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej oraz nabrzeża przeładunkowego (Nabrzeże Przemysłowe). Terminal umożliwia prowadzenie operacji przeładunkowych w relacjach:

wagony kolejowe – hale magazynowe – nabrzeże przeładunkowe – statek;

wagony kolejowe – nabrzeże przeładunkowe – statek.

Rozładunek wagonów kolejowych realizowany jest za pośrednictwem wózków widłowych, w relacji bezpośredniej wagony kolejowe – magazyny. Zgromadzone w halach magazynowych towary
w workach big – bag załadowywane są na platformy samochodowe, które transportowane
są na nabrzeże przeładunkowe. Załadunek statków realizowany jest za pośrednictwem samojezdnego urządzenia przeładunkowego.  

W 2017 r. oddano do użytkowania instalację do kompaktowania nawozów. Instalacja umożliwia produkcję wieloskładnikowych nawozów za pomocą granulacji mechanicznej. Zdolność produkcyjna wynosi 10 t/h. Wyprodukowany nawozów pakowany jest w 500 kg worki big – bag. Następnie uruchomiono nową linię produktową HOLIST® agro PK i NK, która jest integralnym elementem kompleksowej oferty Grupy Azoty środków do produkcji rolnej. Owa marka jest uzyskiwana dzięki metodzie kompaktacji, wykorzystującej efekt zgniatania drobnych cząstek, w celu utworzenia większych aglomeratów.

W tym samym roku przekazano do użytkowania Magazyn Soli po przeprowadzonej modernizacji. W ramach modernizacji wymieniono posadzkę oraz wykonano nowe mury oporowe. Ponadto oddzielono część składową magazynu od części technologicznej poprzez zamontowanie przegrody wewnątrz magazynu. Ponadto w ramach prowadzonej gruntowej modernizacji wymieniono instalacje elektryczne i oświetleniowe.