Analizy
środowiskowe

Analizy

Środowiska naturalnego

W ramach swojej działalności Laboratorium Ochrony Środowiska wykonuje badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody i ścieków oraz pomiary poziomu hałasu pochodzącego od instalacji i/lub urządzeń w zakresie objętym akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1261).

Scientist looking at test tube in the laboratory at the university

Realizujemy również badania wody i ścieków w oparciu o wdrożony w Laboratorium Ochrony Środowiska System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015.

 

  • barwa

wg PN-EN ISO 7887:2012

  • zasadowość

wg PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

  • twardość

wg PN ISO 6059:1999

  • siarczany (SO42-)

wg PN ISO 9280:2002

  • fluorki (F-)

wg PN-78/C-0488.03

  • chlorki (Cl-)

wg PN ISO 9297:1994

  • fosforany (PO43-)

wg PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010

  • przewodność elektryczna właściwa

wg PN-EN 27888:1999

  • metale

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)