Usługi
Laboratoryjne

Chemikalia

Nieorganiczne

Laboratrium_fosfory_analiza

zawartość siarki (S)

zawartość popiołu

substancje organiczne

kwasy w przeliczeniu na H2So4

woda

wg PN-81/C-84084

 • metali: arsenu (As), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), selenu (Se)
Oznaczenie metodą ASA.
 • stężenie
 • tlenki azotu
 • dwutlenek siarki
 • chlorki
 • zawiesina
 • pozostałość po prażeniu
wg PN-76/C-84051
 • zawartość substancji redukujących KMnO4
 • mętność
 
 • żelazo (Fe)
 • arsen (As)
 • kadm (Cd)
 • chrom (Cr)
 • ołów (Pb)
 • rtęć (Hg)
 • nikiel (Ni)
 • miedź (Cu)
 • cynk (Zn)
 • selen (Se)
 • kobalt (Co)
 • wapń (Ca)
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)
 • stężenie
wg PN-ISO 3706.
 • gęstość
 • siarczany
 • fluorki
 • wolne kwasy
 • zawiesina
 • chlorki
wg BN-75/6014-05.
 • kadm (Cd)
 • arsen (As)
 • ołów (Pb)
 • rtęć (Hg)
 • chrom (Cr)
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)
 
 • stężenie NaHSO3
 • stężenie Na2SO3
 • stężenie Na2So4
procedura własna
 • ołów (Pb)
 • chrom (Cr)
 • żelazo (Fe)
 • rtęć (Hg)
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)

 

 • potas
 • wilgoć
 • kadm
Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009

 • magnez
 • wilgoć
Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2019/1009