Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecej »

Reach


REACH – CELE, ZADANIA, KALENDARIUM ROZPORZĄDZENIA REACH

18 grudnia 2006 r. zostało przyjęte Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 30 grudnia 2006 r. rozporządzenie oficjalnie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Nowy system REACH wszedł w życie 1 czerwca 2007 r., zmienił dyrektywę 1999/45/WE, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, oraz dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/ WE.

Rozporządzenie REACH nakłada szereg obowiązków na producentów oraz importerów substancji związanych z produkcją, wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem substancji w postaci własnej, jako składnika preparatu lub substancji obecnej w wyrobach.

Stosownie i wprowadzenie obowiązków wynikających z treści rozporządzenia pozwala kontrolować skutki niekorzystne dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikające z wytwarzania lub importu substancji w ilości powyżej 1 tony rocznie.

Pobierz Kalendarium rozporządzenia REACH [PDF]

Numery rejestracyjne dla substancji zarejestrowanych w GZNF „FOSFORY” Sp. z o.o.

    • Kwas siarkowy (VI), nr. rejestracyjny: 01-2119458838-20-0059,
    • Wodorosiarczyn sodu, nr. rejestracyjny 01-2119524563-42-0009,
    • Superfosfat wzbogacony, nr. rejestracyjny 01-2119493057-33-0016,
    • Superfosfat pojedynczy (składnik amofoski), nr. rejestracyjny 01-2119488967-11-0016.